ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

                                                              Urotex Medical Supply B.V.

BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

 1. Onder Urotex wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan UROTEX Medical Supply b.v., gevestigd aan de  Steenoven 4 B, 3911 TR te Rhenen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30093172.
 2. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie door UROTEX een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten wordt gesloten of met wie daarover door UROTEX wordt gesproken.

ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en diensten van UROTEX aan Afnemers.
 2. Voorwaarden van Afnemers worden hiermee afgewezen en zijn niet van toepassing op de relatie met UROTEX.
 3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.

 

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen van UROTEX zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, tenzij een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat gedurende deze termijn.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. die door UROTEX worden verstrekt, zijn voor UROTEX niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door UROTEX wordt aangeboden.
 3. UROTEX is gerechtigd om prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen.
 4. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

LEVERING EN TRANSPORT

Artikel 4

 1. De levering van producten geschiedt Franco leveringsadres van de Afnemer, met dien verstande dat bij leveringen van producten met een waarde tot € 250,00 UROTEX door haar gemaakte vracht- en administratiekosten in rekening kan brengen. De producten reizen in alle gevallen voor risico van UROTEX.
 2. UROTEX is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de Afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening en reizen de producten ook voor risico van de Afnemer.
 3. Opgegeven leveringstijden zijn nooit fatale termijnen.

MEER/MINDERWERK

Artikel 5

 1. UROTEX is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel die daarnaast door UROTEX zijn bevestigd.
 2. Alle wijzigingen in de in de opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door een bijzondere opdracht van de Afnemer, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet in overeenstemming zijn met de werkelijke uitvoering van de opdracht dan wel anderszins, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
 3. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren

BETALING

Artikel 6

 1. Betaling dient zonder verrekening te geschieden in euro’s door bijschrijving op een door UROTEX aangegeven bankrekening.
 2. Afnemer dient de factuurbedragen binnen de met UROTEX overeengekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Afnemer aan UROTEX de handelsrente verschuldigd conform artikel 119a van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
 3. Alle op de invordering vallende kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
 4. Iedere betaling door Afnemer strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van verschuldigde rente en ten slotte tot voldoening van de verschuldigde hoofdsom.
 5. UROTEX behoudt zich het recht voor om leveringen om zakelijke redenen te weigeren. UROTEX is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, nakoming van haar verplichtingen om zakelijke redenen op te schorten, totdat Afnemer op verzoek van UROTEX zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Afnemer.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 7

 1. Het eigendomsrecht van producten gaat eerst op Afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens UROTEX, in het bijzonder tot betaling van de koopsom, verschuldigde rente, kosten en eventuele schadevergoeding, voldaan heeft.
 2. In afwijking van artikel 7.a hiervoor is Afnemer gerechtigd om uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering over de producten te beschikken. Afnemer is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander beperkt recht op te vestigen. Hij is verplicht UROTEX onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden aanspraken doen op UROTEX in eigendom behorende producten.
 3. In aanvulling op het in artikel 7.a hiervoor genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt Afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van UROTEX ten behoeve van UROTEX een bezitloos pandrecht voor te behouden of des gevraagd te vestigen op de door UROTEX in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van UROTEX op Afnemer.
 4. In de gevallen als bedoeld in artikel 10 is UROTEX gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, producten die haar eigendom zijn weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bij of ten behoeve van Afnemer bevinden. UROTEX heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door Afnemer totaal verschuldigde.

 

 RECLAMES

Artikel 8

 1. Afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de producten te controleren of de levering met zijn bestelling overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan binnen twee werkdagen schriftelijk onder opgave van redenen melding dient te maken.
 2. Reclames ter zake van geleverde producten worden door UROTEX slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat Afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk en onder opgave van redenen ter kennis van UROTEX zijn gebracht. Reclames ter zake van facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk en onder opgave van redenen ter kennis van UROTEX te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Afnemer geacht de geleverde producten en/of de facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd te hebben.
 3. Afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van (intern) transport, opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen.
 4. Retourzendingen dienen altijd uitsluitend te geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van UROTEX en onder opgave van redenen.
 5. Door UROTEX geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de producten zich in de verpakking en in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.
 6. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 9

 1. UROTEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij Afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van UROTEX, door Afnemer alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen en gehandeld is in overeenstemming met de voorschriften en aanwijzingen van UROTEX.
 2. Indien Afnemer aantoont dat de schade als bedoeld in lid a van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van UROTEX, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de factuurwaarde van (die verpakking van) het product dat de door Afnemer gestelde schade heeft veroorzaakt.
 3. Mededelingen door of namens UROTEX betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen en dergelijke van de producten gelden niet als garanties.
 4. UROTEX is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Afnemer vrijwaart UROTEX tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze te lijden of geleden schade in verband met door UROTEX aan Afnemer geleverde producten of diensten, zulks met inachtneming van dit artikel.

 ONTBINDING EN OPSCHORTING

Artikel 10

Alle vorderingen van UROTEX zijn terstond en geheel opeisbaar indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien Afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. UROTEX heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van de koopsom, rente, kosten en eventuele schade.

 

MERKEN EN HANDELSNAAM

Artikel 11

Afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van UROTEX gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door UROTEX worden gebezigd. Afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van UROTEX ten aanzien van de gebruikmaking van de door UROTEX gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen. UROTEX draagt geen rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom, waaronder patenten, licenties, auteursrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, aan Afnemer over.

 

HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 12

Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

SOFTWARE EN PROGRAMMATUUR

Artikel 13

UROTEX levert geen separate software noch programmatuur. Te leveren software of programmatuur is altijd onderdeel van te leveren producten (hardware). Om die reden sluit UROTEX de toepasselijkheid van de Module Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) uit. Van Implementatie en Acceptatie in dit kader is nooit sprake. Uitwisseling van gegevens tussen Afnemer en UROTEX door gebruik van de te leveren hardware vindt nooit plaats.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 14

Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen tussen UROTEX en Afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, of, zulks ter keuze van UROTEX, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Afnemer.

INWERKINGTREDING

Artikel 15

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 onder intrekking van eerder door UROTEX van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden.