Privacy & cookie verklaring Urotex Medical Supply B.V.

1.Inleiding

Urotex Medical Supply B.V. (“UROTEX”) levert innovatieve producten voor urologie en gynaecologie incl. registratieve software behorende bij deze producten. UROTEX levert deze software als producten aan klanten.  UROTEX verwerkt daarbij geen persoonsgegevens van patiënten als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door UROTEX als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert UROTEX een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor ons eigen CRM (klantregistratie systeem) en marketing doeleneinden.

3. Verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

Hieronder leest u in welke situaties UROTEX voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

Klantregistratie

UROTEX verzamelt contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van UROTEX. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met UROTEX in contact treedt. UROTEX verzamelt bedrijfs- en contactgegevens, bankgegevens, contact- en aankoophistorie. UROTEX legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s), zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. UROTEX verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

4. Cookies

UROTEX maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Dit doen wij om onze website te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hieronder leest u welke typen cookies door UROTEX worden geplaatst en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van UROTEX te laten functioneren. Deze cookies maken mogelijk dat onze webformulieren juist werken.

Analytische cookies

UROTEX maakt gebruik van analytische cookies om het gebruik van de websites te onderzoeken en om  inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en hoe vaak de website en pagina’s worden bezocht. Aan de hand van deze informatie kan UROTEX aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en zorgt UROTEX ervoor dat de websites optimaal blijven werken.

Google Analytics geeft onder andere inzicht in hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke webpagina’s bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website doorbrengen.

Cookie instellingen wijzigen

Via uw browserinstellingen kunt u de geplaatste cookies eenvoudig verwijderen. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt, dient aan te passen. Houd er ook rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser,

5. Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en UROTEX te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit). U kunt daartoe een e-mail sturen aan info@Urotex.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor ook eenvoudig afmelden via de laatst ontvangen e-mail. Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken. Heeft u het idee dat UROTEX niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht  indienen bij de AP.

6. Beveiliging

UROTEX heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. UROTEX schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen. UROTEX maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

7. Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt u deze richten aan UROTEX, via +31 (0)317 613 842 of per e-mail op info@urotex.nl.

8. Wijziging van Privacy Statement

UROTEX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

 

Rhenen, September 2019

Dit is het Privacy Statement van Urotex Medical Supply B.V., statutair gevestigd te Rhenen, kantoorhoudende te Steenoven 4 B, 3911 TR  te Rhenen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 3009317.